Činnost TDS - Poskytované služby

Společnost TELMONT Nymburk, s.r.o. poskytuje kompletní služby v oblasti TDS za účelem zvýšení jistoty investora stavby ohledně správných a schválených stavebních postupů, jejichž cílem je snížení neočekávané budoucí finanční zátěže pro investora stavby.

Analýza výchozího stavu

Naši odborníci se seznámí se všemi podklady, které mají vliv na přípravu a realizaci budoucí stavby, zejména s projektovou dokumentací, se všemi rozhodnutími, sděleními, stanovisky a vyjádřeními vydanými v souvislosti s přípravou projektu, s rozhodnutím o poskytnutí dotace a s podmínkami smlouvy o dílo, která bude uzavřena s vybraným uchazečem.

Komunikace se zadavatelem

Společnost v rámci výkonu TDS průběžně informuje zadavatele o stavu přípravy stavby včetně vypracování návrhů na řešení vzniklých problémů, organizuje předání a převzetí staveniště zhotoviteli stavby včetně protokolárního zápisu a předání základního směrového a výškového vytýčení stavby zhotoviteli.

Plnění technických požadavků

Technický dozor kontroluje zhotovitele a ostatních účastníky výstavby při dodržování podmínek stavebního povolení po celou dobu provádění stavby, sleduje vedení stavebního deníku, kontroluje provedené práce a informuje příkazce o všech závažných okolnostech vzniklých při realizaci stavby.

Finanční plnění

Samozřejmostí je kontrola podkladů zhotovitele pro fakturování z hlediska věcné náplně podle skutečně provedených prací, a sledování souladu provedených a fakturovaných prací s položkovými rozpočty jednotlivých stavebních objektů nebo provozních souborů a s celkovým rozpočtem stavby.