Znalecká činnost - Poskytované služby

Společnost TELMONT Nymburk s.r.o. poskytuje díky svým zkušeným znalcům také služby v oblasti oceňování a odhadů motorových vozidel, strojů a jiných movitých zařízení. Všichni znalci splňují náležitosti dané zákonem č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících (naposledy novelizovaný zákonem č. 444/2011 Sb.), tj. včetně odborné způsobilosti a více než 20 leté praxe v oboru.

Oceňování?

Pod pojmem oceňování se skrývá řešení odborných a ekonomických problémů, které souvisejí s potřebou přiřadit vymezenému objektu (majetku či službě) peněžitou částku, která vyjadřuje hodnotu objektu stanovenou s ohledem na typ a stav posuzovaného objektu, stav jeho okolí a vymezený zájmem o objekt daný subjektem, pro jehož potřeby se zpracování posudku provádí.

Proč oceňování?

Oceňování se provádí pro potřeby řešení celé řady problémových situací. Tyto mohou vznikat v řízení před orgány veřejné moci, při realizaci nejrůznějších právních úkonů fyzických či právnických osob, jako např. při změně vlastnických práv, plnění daňových povinností, vedení účetnictví, realizaci dědického řízení, uzavírání různorodých typů smluv, při změnách obchodních společností, i při investičním rozhodování.

Pro oceňování je tak charakteristická jeho velká variabilita, která je dána značnou různorodostí:

  • oceňovaných entit a jejich strukturních i procesních vlastností
  • účelů oceňování, tedy zamýšlených aktivací těchto entit
  • entit, které výsledky ocenění ovlivňují

Každé ocenění proto vyžaduje realizaci složitých ekonomických a technicko-ekonomických posouzení a na znalce příp. odhadce majetku jsou tím kladeny vysoké odborné požadavky, které musí splňovat.